Skip to main content
Retour
19/09/2023

Postes vacants - Maths, Infirmerie, Bio, Pédagogie/Éducateur(rice)

Den LN ass op der Sich no engem/enger CHARGÉ(E) D’EDUCATION (CDD) MATHEMATIQUES (Tâche vun 100 %).

Den LN ass op der Sich no engem/enger Infirmier(ère) fir 8 Stonnen d’Woch Cours op Däitsch/Lëtzebuergesch op DAP Klassen ze halen.

Den LN ass op der Sich no engem/enger Chargé(e) d’éducation CDD mat Master an der Biologie. Tâche vun 100 %.

Den LN ass op der Sich no engem/enger Chargé(e) d’éducation CDD mat Bachelor als Educateur/Educatrice gradué(e). Tâche vun 100 %.

Detailer fannt Dir hei:

Postes vacants